De inspectie van het onderwijs

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. In het laatste rapport van 24 april 2015 schrijft de inspectie: 

"Het onderwijsaanbod is op de Dr. Schaepmanschool breed. Dat past bij het jenaplanonderwijs. De samenspraak tussen ouders, leerling en school om de leerling tot ontwikkeling te laten komen, is belangrijk voor de school en is terug te zien in het dageljks handelen."

Bekijk het volledige rapport op: www.onderwijsinspectie.nl

Een speciale jury van de onderwijsinspectie is na gedegen onderzoek tot de conclusie gekomen, dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school heel goed is. Daarmee hebben we het predicaat "Excellente School" verdiend. In een uitgebreid juryrapport is te lezen waardoor de jury tot dit besluit is gekomen. Op de website www.excellentescholen.nl kunt u het gehele rapport vinden.

We zijn natuurlijk enorm trots op deze erkenning. We zien het ook als een stimulans om samen te blijven werken aan goed onderwijs op onze school!

Goed onderwijs:

Natuurlijk zijn de basisvaardigheden als rekenen en taal heel belangrijk. Ons onderwijs moet dan ook, net als op iedere andere basisschool, voldoen aan de kerndoelen.

Maar als jenaplanschool wil je meer!

Onze maatschappij vraagt om creatieve mensen die verantwoordelijkheid willen nemen. Mensen die doorzettingsvermogen hebben en die kunnen reflecteren op hun handelen, mensen die zicht hebben op hun kwaliteiten en hun ontwikkelpunten kennen. Mensen die oog hebben voor anderen en andere meningen weten te respecteren. Mensen die ondernemend zijn.

Aan de ontwikkeling van deze vaardigheden werken we vooral ook op onze school.

Pedagogisch klimaat:

De school is de oefenplaats voor het leren van die vaardigheden. Dat lukt alleen goed als je ervaart dat je daarbij ook fouten mag maken. Dat je daarop niet wordt afgerekend. Het onderwijs op onze school biedt daarvoor de veiligheid en de ruimte. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

De inspectie:

'Op de Dr. Schaepmanschool heerst een klimaat waarbij iedereen zich welkom voelt. Op een positieve wijze geeft de school aan hoe men met elkaar zorgt voor elkaar, voor zichzelf en voor de omgeving.'