Oudervereniging

Oudervereniging en Ouderraad, waar zijn ze voor?


De Oudervereniging bestaat uit (in principe) alle ouders van de kinderen van de Schaepmanschool-West. Alle leden betalen aan de Oudervereniging een jaarlijkse contributiebedrag (dat in november wordt geïnd) per kind. Van deze jaarlijkse bijdragen worden alle activiteiten die de Oudervereniging organiseert, betaald.

De Ouderraad van de Oudervereniging vertegenwoordigt de leden van de Oudervereniging. Dat betekent dat de Ouderraad namens de ouders het budget beheert en samen met het team van stamgroepleiders en de locatieleidster de activiteiten organiseert. Die extra activiteiten zijn alleen mogelijk dankzij de financiële bijdrage van de Oudervereniging en de hulp van ouders.
In de Ouderraad van de Schaepmanschool zitten maximaal 7 ouders, die samen met het team van stamgroepleiders en locatieleidster allerlei activiteiten organiseren. De Ouderraad helpt bij de uitvoering van de plannen en draagt financieel bij aan deze activiteiten. 

Wie zitten er in de Ouderraad?
In de Ouderraad zitten 7 bestuursleden: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 4 algemene bestuursleden. De Ouderraad van 2016/2017 bestaat uit:  Albert Oostdijk, Remco Gouw, Marleen Spek (voorzitter), Remon van Loon(secretaris), Sascha Sparreboom, Robert Gras (penningmeester) en Tessa Vente.

Welke activiteiten organiseert de Oudervereniging?

 • Tweejaarlijkse schoolreis
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Paasfeest
 • Sportdag
 • Koningsspelen
 • Avondvierdaagse
 • Schoolfeest
 • Afscheid 8e-jaars leerlingen
 • Kidsrun (onderdeel Rotterdam Marathon)
 • Excursies en thema-workshops (in het kader van projecten)

Mocht u het leuk vinden te helpen bij het organiseren van een van de bovenstaande activiteiten, neem dan contact op met een van de ouders uit de Ouderraad.

Zijn alle ouders lid van de Oudervereniging?
Ja, in principe zijn alle ouders lid van de Oudervereniging, omdat we ervan uitgaan dat alle kinderen aan alle activiteiten meedoen. Het lidmaatschap is wel vrijwillig, dat betekent dat ouders hun kind(eren) zelf moeten opgeven. Meestal gebeurt dat meteen als een kind bij ons op school komt. Ouders kunnen het inschrijfformulier bij Joke of Caroline ophalen.

Wat doet een Oudervereniging precies?

 • We vergaderen 6 x per jaar met het gehele bestuur, samen met twee teamleden.
 • Ieder lid van de Ouderraad (7 ouders) neemt deel aan 1 of 2 activiteitencommissies. Daarnaast vaardigen we iemand af naar de Medezeggenschapsraad (MR), die de vergaderingen als toehoorder 6x per jaar bijwoont en daarover verslag uitbrengt in de OR vergadering.
 • Leden van de Ouderraad zijn aanspreekpunt voor alle ouders op school mbt vragen over de activiteiten (zaken die niet onderwijsinhoudelijk zijn). Vragen die betrekking hebben op het onderwijs kan de ouderraad doorspelen aan de Medezeggenschapsraad.
 • Leden van de ouderraad proberen zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de activiteiten op school.
   

Daarnaast zijn er een aantal bijzondere bestuursleden:

 • De penningmeester beheert het budget, stelt de jaarcijfers op en maakt de begroting. Een onafhankelijke kascommissie controleert de penningmeester.
 • De voorzitter zorgt samen met de secretaris voor de communicatie en zit de vergaderingen voor. Daarnaast regelt de voorzitter meestal de extraatjes bij bijv. geboorte, (langdurig) ziekte, jubileums en andere bijzondere gebeurtenissen.
 • De secretaris notuleert de vergaderingen en zorgt samen met de voorzitter voor de communicatie.

Algemene Ledenvergadering
Ieder jaar wordt aan het begin van het schooljaar tijdens de Algemene Ledenvergadering de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. De begroting voor het komende schooljaar wordt goedgekeurd en de resultaatrekening over het afgelopen jaar wordt gepresenteerd. Eventuele nieuwe bestuursleden van de Oudervereniging worden voorgesteld. Tijdens deze ochtend kunt u meedenken over en reageren op de plannen.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse bijdrage?
Voor het schooljaar 2016/2017 bedraagt de ouderbijdrage voor het lidmaatschap €40,00 per kind. Voor kinderen die na de kerst op school komen, betaalt u de helft van de vastgestelde bijdrage.

Als het voor u financieel niet haalbaar is de bijdrage te betalen, is er een mogelijkheid aanspraak te maken op een voorziening van de gemeente. Het in delen betalen van de bijdrage is ook mogelijk. Heeft u hier vragen over, stel ze gerust aan Robert Gras (vader Georgina (CC), Eddy (TT),  de penningmeester van de Oudervereniging, of stuur hem een e-mail: orschaepman@gmail.com. U kunt ook een van de andere leden van de Oudervereniging aanspreken, of even bij Caroline, de locatieleidster langslopen.

Schoolreis
De tweejaarlijkse schoolreis is altijd een bijzondere gebeurtenis waar de Oudervereniging ieder jaar een flink bedrag voor reserveert. Kinderen van ouders die geen lid zijn van de Oudervereniging betalen een aparte bijdrage voor de schoolreis.  De eerstvolgende schoolreis is in april 2017.  Kinderen voor wie geen bijdrage is ontvangen worden die dag gewoon op school verwacht.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Mocht u vragen hebben over de activiteiten van de Oudervereniging, of misschien volgend jaar ook in de Ouderraad willen, neem dan contact op met een van de ouders uit de Ouderraad, of stuur een mailtje naar het algemene mailadres van de Ouderraad: orschaepman@gmail.com
Tevens is er een postvakje voor de Ouderraad in de lerarenkamer.