Ouders

De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit zes ouders (oudergeleding) en zes leraren (personeelsgeleding). De drie locaties van de school zijn daarin gelijk vertegenwoordigd. De directieleden zijn adviserend lid en vertegenwoordigen het bestuur. Vanuit iedere ouderraad is een vertegenwoordiger bij de vergaderingen van de MR aanwezig. Aan de hand van ons medezeggenschapsreglement beslist de MR mee over alle belangrijke zaken betreffende het schoolbeleid.

De rol van de MR

De MR, heeft tot taak om het beleid van de school en het schoolbestuur positief kritisch te volgen. De MR mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven. Verder moet de MR eveneens zorgen voor een sfeer van openheid en onderling overleg in de school. Tevens moet de MR bewaken dat er op school niet wordt gediscrimineerd. De MR communiceert over zijn werkzaamheden via de nieuwsbrief van de school. De belangrijkste taak van de MR is de uitoefening van zijn advies- en instemmingbevoegdheden.

Visie

Kenmerkend voor de MR van de Dr. Schaepmanschool is dat er in openheid en vanuit gelijkwaardigheid met elkaar wordt gesproken. Het Jenaplanconcept wordt als gezamenlijke visie erkend en vanuit die visie worden thema’s besproken. Het algemeen schoolbelang en het belang van de kinderen staat voorop.

Leden van de medezeggenschapsraad

Locatie Evertsenstraat:

Ouders:
Ghariba Benalla
Cheryl van de Staay

Personeel:
Sander van Genderen
Suzan van Oers

Locaties Ridderkerk:

Ouders:
Sara Verbeek - voorzitter
Gerard den Burger

Personeel:
Tristan Weber
Mijlou Alivio

Locatie Marijkesingel:

Ouders:
Linda Kroon
Sharyn Gronthoud

Personeel:
Saskia de Vaal
Tamara Schoonderwoerd

Aanmelden van nieuwe kinderen

Wilt u uw kind aanmelden op onze school?

Neemt u dan contact op met de locatieleider van een van onze vestigingen. U maakt dan een afspraak voor een uitgebreid informatiegesprek en u krijgt een rondleiding. We vinden het belangrijk dat u de school 'in bedrijf' ziet. Daarna beslist u of uw kind bij ons wordt aangemeld. In dat geval ontvangt u een inschrijfformulier.

De namen van de locatieleiders en de telefoonnummers vindt u onder "contact" op de homepagina.

Ouderparticipatie

Participatie van ouders is vanzelfsprekend binnen jenaplanonderwijs. We vragen betrokkenheid van ouders bij het onderwijs op onze school.

Jaarlijks organiseren we daartoe stamgroepavonden. De ouders worden vier keer per jaar samen met het kind uitgenodigd voor een start- of voortgangsgesprek. We hebben koffie-ochtenden waar inhoudelijke thema's besproken worden.

Ouders kunnen meemaken wat er gebeurt in de school

De kinderen nodigen hun ouders altijd uit om aanwezig te zijn bij een boekbespreking, verslag of actualiteitenkring. Ouders zijn altijd welkom bij de weeksluiting op vrijdagmiddag. Ouders kunnen -na afspraak- een schooltijd meedraaien in de stamgroep.

Ouders kunnen actief meehelpen in de school

Een aantal dagen per week worden er cursussen/activiteiten verzorgd door ouders. Denk hierbij aan: koken, tuintjes, techniek, drama, etc.  We hebben ook altijd ouders nodig als ondersteuning bij het continurooster (toezicht op plein), bij allerlei hand- en spandiensten, bij uitstapjes, bij speciale vieringen, etc.

Oudervereniging

Iedere locatie heeft een eigen oudervereniging die een aantal van deze activiteiten coördineert en de ouderbijdrage beheert.

Regelgeving en Protocollen

Kijk hiervoor bij: "Schoolgids"